Ερωπαϊκή νομοθεσία για την βιολογική Γεωργία

Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 (ενοποιημένη έκδοση) «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΚ) 967/2008 στις 10/10/2008 - για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ).


Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 (ενοποιημένη έκδοση) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΚ) 710/2009 στις 6/8/2009 - για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ).


Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών» (Ο Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 θα εμφανίζεται στην παρούσα σελίδα μέχρι την πλήρη ενοποίηση του σε κείμενο με τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 - για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ).

Κανονισμός (ΕΚ) 1235/2008 «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2009 στις 27/6/2009 - για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ).

Εθνική Νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία 

Απόφαση «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»

ΚΥΑ 245090/10.1.2006 «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 157 10/02/2006).
 
ΚΥΑ 288915/27.11.2006 «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού και κατά παρέκκλιση έγκριση χρήσης μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με τους Κανονισμούς 2092/1991/ΕΟΚ και 1452/2003/ΕΕ» (ΦΕΚ 1785 07/12/2006).

ΥΑ 336650/22.12.2006 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ 245090/11.1.2006(ΦΕΚ 157/Β/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν (ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής βιολογικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί» (ΦΕΚ 1927 29/12/2006).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου