Δημόσια διαβούλευση της EFSA επί της επιστημονικής γνωμοδότησης για την αξιολόγηση των αλλεργιογόνων τροφίμων και συστατικών.

Η EFSA έχει αναρτήσει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης για την αξιολόγηση των αλλεργιογόνων τροφίμων και συστατικών για σκοπούς επισήμανσης που έχει εκπονήσει η Επιστημονική Ομάδα για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες (NDA Panel). Το έγγραφο αυτό, επικαιροποιεί προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της EFSA σχετικά με συστατικά τροφίμων ή ουσίες που έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν αλλεργικές αντιδράσεις και τα οποία αναφέρονται στον Παράρτημα IIIα της Οδηγίας 2003/89/ΕΚ, όπως ισχύει. 

Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον επιπολασμό των αλλεργιών στον πληθυσμό, τις πρωτεΐνες που έχουν αναγνωριστεί ως αλλεργιογόνες, τις διασταυρούμενες αντιδράσεις την επίδραση της επεξεργασίας τροφίμων στην αλλεργιογόνο δράση των τροφίμων, τις μεθόδους ανίχνευσης, τις παρατηρούμενες δόσεις που οδηγούν σε αλλεργική αντίδραση, κ.λπ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τα σχόλιά τους μέχρι τις 8 Αυγούστου 2014, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και κάνοντας αναφορά στη σελίδα και τη γραμμή του προς διαβούλευση κειμένου. Η EFSA δε θα κάνει δεκτά σχόλια που έχουν υποβληθεί με άλλο μέσο, είναι σε διαφορετική μορφή ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και σχόλια που δεν αφορούν στο περιεχόμενο του προς διαβούλευση κειμένου, αφορούν σε θέματα πολιτικής ή διαχείρισης της επικινδυνότητας, περιέχουν καταγγελίες έναντι οργανισμών ή προσώπων ή/ και άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA.

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ο ΕΦΕΤ είναι Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση :
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/efsa/focal_point

Πηγή : efet.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου