ΕΦΕΤ : Απολογισμός Έργου. . .

Ένα εκατομμύριο τόνους ακατάλληλων τροφίμων τα οποία ετοιμαζόντουσαν να εισέλθουν στην αγορά κατάσχεσε ο ΕΦΕΤ τον τελευταίο χρόνο. Τα στοιχεία αναφέρονται στην έκθεση που παρουσίασε ο πρόεδρος του οργανισμού, Γιάννης Μίχας στη Βουλή των Ελλήνων. Στην έκθεση αναφέρεται ότι:

«Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά το πεδίο των ελέγχων, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ο ΕΦΕΤ πραγματοποίησε περισσότερους από 15.000 ελέγχους ανά την ελληνική επικράτεια σε όλους τους τομείς διακίνησης και εμπορίας τροφίμων,  κατάσχεσε περισσότερα από 1.000.000 κιλά ακατάλληλα για κατανάλωση τρόφιμα και επέβαλε πρόστιμα άνω των 6.500.000€ σε 1.000 περίπου επιχειρήσεις για παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, ενώ η συχνότερη παράβαση με την οποία έρχονταν αντιμέτωποι οι ελεγκτές του ΕΦΕΤ ήταν μη τήρηση των κανόνων υγιεινής.Κατά το έτος 2011 μάλιστα (το 2012 δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση) επιτεύχθηκε αύξηση των ελέγχων έναντι του 2010 κατά 38 % και υπερκάλυψη του ετήσιου στόχου κατά 26,4%.  Η μεγάλη αύξηση των ελέγχων αποκτά ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα.

Σε ό,τι αφορά την είσπραξη των προστίμων, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προωθήθηκε και ψηφίστηκε διάταξη με την οποία, για το παραδεκτό της προσφυγής κατά της επιβολής προστίμου, προκαταβάλλεται υποχρεωτικά το 80% του επιβαλλόμενου προστίμου.

Με αυτόν τον τρόπο επιλύθηκε ένα διαχρονικό πρόβλημα που, με δεδομένη τη χρονοβόρα  δικαστική διαδικασία, σχετίζεται με την ατιμωρησία όσων παραβατούν συστηματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του 2012 εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους άνω του 1.000.000€, όταν κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2011 οι αντίστοιχες εισπράξεις αντιστοιχούσαν στις 250.000€ (άνοδος 400%).

Επίσης, το παραπάνω χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 24 Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, που αφορούσαν μεταξύ άλλων την ανίχνευση Salmonella spp, τον έλεγχο παρουσίας φυτοφαρμάκων σε μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων κλπ.

Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν παραβάσεις ακολουθήθηκε η διαδικασία της ανάκλησης των προϊόντων από την αγορά. Περισσότεροι από 300 έλεγχοι έγιναν στην περιοχή της Βοιωτίας, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, για την ύπαρξη βαρέων μετάλλων σε λαχανικά. Όλα τα δείγματα βρέθηκαν συμμορφούμενα με την κείμενη νομοθεσία.

Το 2012 αποτελεί τη χρονιά ορόσημο για τους εργαστηριακούς ελέγχους του ΕΦΕΤ, δεδομένου ότι τίθενται σε λειτουργία τα δύο εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα εργαστήρια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι περισσότερες από τις αναλύσεις που έως σήμερα αποστέλλονται σε άλλα εργαστήρια, μειώνοντας τα κόστη τους αλλά και τον χρόνο ανταπόκρισης.

Ακόμη, ως εθνικό σημείο επαφής για την ασφάλεια των τροφίμων με την Ε.Ε., ο ΕΦΕΤ έχει διακινήσει και έχει διερευνήσει 146 κοινοποιήσεις μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ (RASFF).

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ, συστάθηκε Κέντρο Ενημέρωσης και Λήψης Καταγγελιών, λειτουργώντας τον πενταψήφιο πανελλαδικό αριθμό 11717. Το πρώτο τετράμηνο 2012 υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν περισσότερες από 500 καταγγελίες.

Επίσης, στον ΕΦΕΤ έχει εγκατασταθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι ελεγκτές του σε όλη τη χώρα. Με το εργαλείο αυτό τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ελέγχων και δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση της αφοράς τροφίμων, αλλά και την πραγματοποίηση «ποιοτικότερων» και πιο στοχευμένων ελέγχων.

Αναγνώριση των προσπαθειών του ΕΦΕΤ υπήρξε η επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο πρώτο κύμα του πιλοτικού προγράμματος λειτουργίας του iRASFF, στο οποίο επελέγησαν μόλις έξι χώρες.

Άλλες δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον πολύπλευρο ρόλο του ΕΦΕΤ στην διακίνηση και εμπορία των τροφίμων αποτελούν, μεταξύ άλλων, στο πεδίο της έρευνας:

• Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στο αλάτι. Σε συνέχεια της έρευνας αναπτύχθηκε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους για τον σχεδιασμό μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του αλατιού στο ψωμί και με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης αλατιού.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σχετικά με την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από μαθητές σχολείων. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τα ενεργειακά ποτά και  η αξιολόγηση τυχόν ταυτόχρονης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών με στόχο τον καθορισμό δράσεων σχετικά με την ενημέρωση ή/και νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τα ενεργειακά ποτά.
Στο πεδίο της εκπαίδευσης :
• Το 2011 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση 32 εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ από την αρχή του 2012 μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 22 σεμινάρια σε εξειδικευμένους τομείς στην διαδικασία του επίσημου ελέγχου στο χώρο των τροφίμων και τα έχουν παρακολουθήσει περίπου 500 καταρτιζόμενοι (Επιθεωρητές του ΕΦΕΤ και γενικά του ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας).
• Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 36 εκπαιδευτικά προγράμματα σε χειριστές τροφίμων των επιχειρήσεων τροφίμων, ενώ περισσότεροι από 600 καταρτιζόμενοι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό επάρκειας χειριστών τροφίμων.

Τέλος, από τον Αύγουστο 2011 έως σήμερα, ο ΕΦΕΤ προώθησε σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα συμβάλλουν στη αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς τροφίμων. Σε αυτές τις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων :

› Η αναμόρφωση των μέτρων μη συμμόρφωσης και του κυρωτικού συστήματος (έχει ήδη αποσταλεί σχετικό σχέδιο).
› Η αναμόρφωση του συστήματος ελέγχων και η βελτίωση του συστήματος  επίσημου ελέγχου της χώρας μέσα από την άρση των επικαλύψεων και την σαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων των αρχών.
› Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της συνεργασίας, συντονισμού και εποπτείας με τις υπηρεσίες των  αιρετών περιφερειών  της χώρας.
› Η έκδοση εθνικών μέτρων σχετικά με την παραγωγή – εμπορία παραδοσιακών προϊόντων και μέτρων για τη διάθεση οικιακά παρασκευασμένων τροφίμων.
› Η αναθεώρηση άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ολοκληρώθηκε το σχέδιο – αποτέλεσμα συνεργασίας των αρμοδίων αρχών της χώρας).
› Η  αναμόρφωση αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων».

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Γιάννης Μίχας δήλωσε : «Ο ΕΦΕΤ απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά ότι αποτελεί τον θεματοφύλακα της διατροφικής ασφάλειας των καταναλωτών. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία όπως η σημερινή, κατάφερε να απαντήσει στο επιτακτικό αίτημα των πολιτών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των διακινούμενων τροφίμων.

Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και σύγχρονα μέσα ελέγχου, με κατασταλτικούς και προληπτικούς ελέγχους, με δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις και με σύμμαχο τον ενημερωμένο καταναλωτή και την επιστημονική κατάρτιση των υπαλλήλων μας, πετύχαμε η οικονομική κρίση να μην μετεξελιχθεί σε διατροφική.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εργαζομένους του ΕΦΕΤ σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, γιατί χάρη στις δικές τους συνεχείς προσπάθειές, ο κοινός μας στόχος επετεύχθη στον μέγιστο βαθμό. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το χρονικό διάστημα που πέρασε ήδη έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα προς τα εμπρός που θα καταξιώσουν περαιτέρω τον ρόλο του και θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο της αγοράς των τροφίμων».


1 σχόλιο:

  1. Σε ό,τι αφορά την είσπραξη των προστίμων, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προωθήθηκε και ψηφίστηκε διάταξη με την οποία, για το παραδεκτό της προσφυγής κατά της επιβολής προστίμου, προκαταβάλλεται υποχρεωτικά το 80% του επιβαλλόμενου προστίμου.

    Με αυτόν τον τρόπο επιλύθηκε ένα διαχρονικό πρόβλημα που, με δεδομένη τη χρονοβόρα δικαστική διαδικασία, σχετίζεται με την ατιμωρησία όσων παραβατούν συστηματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του 2012 εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους άνω του 1.000.000€, όταν κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2011 οι αντίστοιχες εισπράξεις αντιστοιχούσαν στις 250.000€ (άνοδος 400%).

    ΑπάντησηΔιαγραφή