Πιστοποίηση AGRO και από φορείς εκτός Ελλάδας


Είναι πλέον δυνατή η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης των προτύπων AGRO που εκδίδει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), και από ιδιωτικούς φορείς − φυσικά ή νομικά πρόσωπα νόμιμα εγκατεστημένους σε άλλο, εκτός της ελληνικής επικράτειας, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την με αριθμό 136548 απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοΐδη, και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Κουτσούκου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 731/Β/5-5-2011, η οποία τροποποιεί την με αριθμό 267623/28.8.2007 προηγούμενη κοινή απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» (ΦΕΚ Β΄ 1723).

Η τροποποίηση έγινε σε συμμόρφωση προς την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α΄)».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της νέας απόφασης τροποποιείται το άρθρο 5 της αριθ. 267623/28.8.2007 κοινής υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα η περίπτωση 1.1 της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «1.1 Να διαθέτει έδρα νομίμως εγκατεστημένη στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου