Ξαναμοιράζεται η πίτα στην πιστοποίηση βιολογικών!!!


Νέα δεδομένα στην αγορά της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων δημιουργεί η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη για την έγκριση δύο νέων παικτών, της TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ και της                Q−CERT ΕΠΕ ως φορέων ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Η απόφαση αυτή μοιράζει εκ νέου την «πίτα» των βιολογικών, «κομμάτι» της οποίας διεκδικούν πλέον οι παραπάνω εταιρείες, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, θα εντείνουν τον ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο κλάδο.
Κι αυτό γιατί, μπορεί οι «πιστοποιημένοι» φορείς στον κλάδο των βιολογικών να προσέγγιζαν σε αριθμό τους δέκα, ωστόσο, το 80-85% της αγοράς κατείχαν όλα αυτά τα χρόνια οι δύο παραδοσιακοί φορείς πιστοποίησης βιολογικών, δηλαδή η ΔΗΩ και η ΒΙΟΕΛΛΑΣ.  


Αναλυτικά, οι δύο αποφάσεις έχουν ως εξής:
1. Εγκρίνουμε την εταιρεία με την επωνυμία «TÜV ΕΛΛΑΣ (ΤÜV NORD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» και διακριτικό τίτλο «TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με έδρα την Αγ. Παρασκευή, οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 24, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/31.01.2006 (Β΄/157) και τα άρθρα 27 και 39 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου, ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας
2. Αναθέτουμε στο ανωτέρω φορέα καθήκοντα ελέγχου των συμβαλλόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, στα πλαίσια του καθεστώτος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου και της ΚΥΑ αριθμ. 245090/31.01.2006 και για τα πεδία στα οποία διαθέτει διαπίστευση ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ΕΝ 45011.
3. Ο ανωτέρω φορέας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 834/07 και των εφαρμοστικών του καθώς και της ΚΥΑ αριθμ. 245090/31.01.2006 (Β΄/157) όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι αορίστου χρόνου
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Επιπλέον αποφασίζουμε ότι :
1. Εγκρίνουμε την εταιρεία με την επωνυμία «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ − ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «Q−CERT ΕΠΕ», με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 90, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/31.01.2006 (Β 157) και τα άρθρα 27 και 39 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου, ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας
2. Αναθέτουμε στον ανωτέρω φορέα καθήκοντα ελέγχου των συμβαλλόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, στα πλαίσια του καθεστώτος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου και της ΚΥΑ αριθμ. 245090/31.01.2006 και για τα πεδία στα οποία διαθέτει διαπίστευση.
3. Ο ανωτέρω φορέας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 834/07 του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών του καθώς και της ΚΥΑ αριθμ. 245090/31.01.2006 (Β΄/157) όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι αορίστου χρόνου.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου